Our Anthem :
 • Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
  Bharat, bhagya, vidhata
  Panjaba-Sindh-Gujrata-Maratha
  Dravida-Utkala-Banga
  Vindhya-Himachala, Yamuna-Ganga
  Uchchala-jaladhi-taranga
  Tava Subha name jage, 
  Tave subha asisa mage,
  Gahe tava jaya-gatha.
  Jana-gana-mangla-dayaka jaya he
  Bharat-bhagya-vidhata.
  Jaya he, Jaya he, Jaya he,
  Jaya jaya jaya jaya he.